زمین ساحلی

 
نوع معامله: فروش     نوع سند: تکبرگ    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 292 قیمت هر متر 1,752,000,000
نوع معامله: فروش     نوع سند: شورایی    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 200 قیمت هر متر 1,000,000,000
نوع معامله: فروش     نوع سند: شورایی    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 220 قیمت هر متر 242,000,000
نوع معامله: فروش     نوع سند: شورایی    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 837 قیمت هر متر 1,850,000,000
نوع معامله: فروش     نوع سند: شورایی    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 270 قیمت هر متر 594,000,000
نوع معامله: فروش     نوع سند: ششدانگ    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 270 قیمت هر متر 4,050,000,000
نوع معامله: فروش فوری     نوع سند: سنددار    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 310 قیمت هر متر 263,500,000
نوع معامله: فروش فوری     نوع سند: سند شورایی    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 180 قیمت هر متر 360,000,000
نوع معامله: فروش فوری     نوع سند: سند شورایی    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 200 قیمت هر متر 440,000,000
نوع معامله: فروش فوری     نوع سند: سند تک برگ     پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 400 قیمت هر متر 700,000,000
نوع معامله: فروش فوری     نوع سند: سنددار    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 3000 قیمت هر متر 3,900,000,000
نوع معامله: فروش     نوع سند: فروشنامه ای    پروانه ساخت: ندارد   متراژ زمین: 11000 قیمت هر متر 4,620,000,000
123

تبلیغات بنر

طراحی وب سایت املاک یونیک

بازگشت به ابتدای صفحه