• کدملک: V20046
  • نوع معامله: فروش
  • نوع سند: شورایی